სამეურნეო ოპერაციების რეგულირების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მათ შესაბამისობას ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ამავე დროს კორექტირებას საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.


   ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო სისტემის პროგრამირების პროცესში ადგილი აქვს მრავალმხრივ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც საჭიროებს ყოველდღიურ ინფორმაციულ სფეროში ოპერატიულობისა და პროფესიონალიზმის წონასწორობის შენარჩუნებას.


   შ.პ.ს. "ჯ.ბ. აუდიტი" და მისი გუნდი დღემდე წარმატებით ახერხებს აღნიშნულ მდგრადობას და არის მყარი გარანტია, დაეხმაროს სამეურნეო სუბიექტებს, დროულად და სწორად უზრუნველყონ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კანონზომიერების მოთხოვნები.


            შპს ,,ჯ.ბ. აუდიტი” ეს არის გარანტია თქვენი წარმატებული საქმიანობისათვის


   შპს ,,ჯ.ბ. აუდიტი” შეიქნმა 2004 წელს. ეს არის აუდიტორული კომპანია, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საერთაშორისო პროფესიული საბუღალტრო და საქართველოს კანონმდებლობის სტანდარტების შესაბამისად, დღევანდელი მერყევი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი მზად არიან წარმატებით წარმართონ თქვენი ბიზნესსაქმიანობა და გაგიწიოთ საქმიანი მხარდაჭერა აუდიტის, საგადასახადო დაბეგვრის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროში. ჩვენი გუნდი საქმიანობას განახორციელებს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი.

   თქვენ მოგემსახურებიან პროფესიონალები. თქვენი წარმატებული საქმიანობის გარანტია ჩვენ ვიქნებით, მოგვენდეთ ჩვენ და წარმატება გარდაუვალია. ჩვენი საქმიანობა დაზღვეულია ,,ალდაგი ბისიაი”-ში, ამდენად დაზღვეულია თქვენი საქმიანობაც ჩვენთან ერთად.

   მხარდაჭერას და წარმატებულ ეკონომიკურ საქმიანობას გპირდებით. შეგვიძლია თქვენი ბიზნესსაქმიანობა განვავითაროთ და მიაღწიოთ თქვენი აქტივების ღირებულების ზრდას.

   მიუხედავად დარგისა, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, წარმატება და დასახული მიზნების რეალიზაცია პირდაპირ კავშირშია ბიზნესის წარმატების ფუნდამენტალური საკითხების ღრმა ცოდნასთან.

   ჩვენი მუშაობის პრინციპებია: პასუხისმგებლობა; კომპეტენტურობა; ეფექტურობა.
14.03.2017

განახლდა შპს. "ჯ.ბ აუდიტის" მთა-
ვარი ვებ-გვერდი. ჩასწორდა თანამშრომლების სია.

19.02.2016

განახლდა შპს. "ჯ.ბ აუდიტის" მთა-
ვარი ვებ-გვერდი.

28.01.2013

შპს. "ჯ.ბ აუდიტის" შეკვეთით გამო-
იცა საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
საფუძველზე გამოცემული ინსტრუქციები კოდიფიცირებული ტექსტით 21/01/2013 -ის მდგომარეობით


12.12.2012

განახლდა შპს. "ჯ.ბ აუდიტის" მთა-
ვარი ვებ-გვერდი.

28.04.2009

ჩვენი საქმიანობა დაზღვეულია სა-
დაზღვევო კომპანია "ალდაგი-
ბისიაი"-ში.

28.04.2009

მზად ვართ გავუწიოთ აუდიტორუ-
ლი მომსახურება თავისუფალი ინ-
დუსტრიული ზონის, თავისუფალი საწყობის და საერთაშორისო საწა-
რმოებს, რომლებიც განახორციელე-
ბენ ეკონომიკურ საქმიანობას ქა-
რთული ბიზნესის სფეროში, ახალ სინამდვილეში – თავისუფალი ინ-
დუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე.

შვილობილი კომპანიები:

იურიდიული კომპანია "ბიზნესი და
სამართალი" . "ჯ.ბ. აუდიტის ბუღა-
ლტერია გადამზადებისა და კვვალი-
ფიკაციის ამაღლებისცენტრი"მისამართი:
ალ. ყაზბეგის 12 ბ, II სართული.